Koszyk 0

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGOI. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy regulamin określa zasady i warunki sprzedaży w sklepie internetowym DOROTHE działającym za pośrednictwem witryny www dostępnej w internecie pod adresem www.dorothe.pl (zwanym dalej „sklepem internetowym”), prowadzonym przez Holly Heaven Dorota Gawron z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Andrzejowska 5/4, 02-312 Warszawa NIP 527-238-98-42,  (zwane dalej „sprzedawcą”)

II. ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA
 1. Złożenie zamówienia przez Klienta w Sklepie internetowym dorothe.pl jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych Kupującego do celów związanych z realizacją zamówienia, a także zobowiązuje Klienta do przestrzegania zawartych w niniejszym Regulaminie zasad sprzedaży.
 2. Wszystkie produkty, których sprzedaż oferuje Sklep są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych.
 3. Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia jest dokonanie rejestracji na stronie dorothe.pl polegającej na prawidłowym wypełnieniu formularza z danymi osobowymi, adresowymi, wyborem rozmiaru i koloru zamawianego towaru oraz zaakceptowanie niniejszego Regulaminu.
 4. Klient składając zamówienie zobowiązany jest do wypełnienia wszystkich pól formularza oznaczonych jako obowiązkowe zgodnie ze stanem faktycznym.
 5. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok. Zamówienia realizowane są w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach 10.00 do 18.00, za wyjątkiem Świąt i urlopów. O czym informujemy klienta drogą mailową.
 6. Po złożeniu zamówienia, do Klienta zostanie przesłana automatycznie wiadomość, na adres e-mail podany przez Klienta przy rejestracji, z informacją o zamówionym towarze. W razie braku otrzymania takiej wiadomości Klient powinien skontaktować się ze Sklepem drogą telefoniczną lub mailową.
 7. Niezaksięgowanie środków na rachunku bankowym Sklepu w terminie do 7 dni od daty złożenia zamówienia spowoduje automatycznie anulowanie realizacji zamówienia.
 8. Po skompletowaniu zamówienia towar zostaje wysłany do Klienta.
 9. Sklep zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowania w sytuacjach uzasadniających wątpliwości co do możliwości realizacji zamówienia. W przypadku anulowania zamówienia Sklep niezwłocznie zawiadomi o powyższym Klienta.
 10. Klient może anulować złożone zamówienie telefonicznie bądź e-mailowo pod adresem dorothe@dorothe.pl do momentu zmiany statusu zamówienia na "Przekazane do kuriera".
 11. W przypadku zamówień składających się z kilku towarów, a mających zostać dostarczonymi w jednej przesyłce, termin realizacji będzie uzależniony od terminu skompletowania przez Sklep ostatniego elementu danego zamówienia.
 12. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest o tym niezwłocznie informowany. Klient decyduje czy zamówienie ma być zrealizowane częściowo czy w całości anulowane.
 13. W przypadku zamówień specjalnych jest pobierana zaliczka w wysokości 50% całości towaru. W przypadku rezygnacji z zamówienia, zaliczka nie podlega zwrotowi.
III. ZAWARCIE UMOWY
 1. Przedmiotem umowy sprzedaży jest towar wymieniony w Formularzu.
 2. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim.
 3. Formularze przesłane przez Kupującego w soboty, niedziele oraz święta będą rozpatrywane przez Sprzedawcę w celu ich potwierdzenia w pierwszym dniu roboczym następującym po ww. dniach wolnych.
 4. Sprzedawca może odmówić zawarcia umowy w przypadku nieprawidłowego wypełnienia Formularza, a w szczególności podania w Formularzu danych nieprawdziwych lub niepełnych.
 5. W przypadku odmowy zawarcia umowy sprzedaży Sprzedawca niezwłocznie zawiadomi o powyższym Kupującego.
IV. PŁATNOŚCI
 1. Płatności za zamówione towary można dokonać w jednej z poniżej wymienionych form:
  • przelewem na konto Sprzedawcy w terminie 7 dni od daty potwierdzenia przez Kupującego złożonego zamówienia, z podaniem w tytule przelewu numeru zamówienia, na rachunek bankowy Sprzedawcy:

   Holly Heaven Dorota Gawron
  • Idea Bank
  • 47 1950 0001 2006 0026 9809 0001
  • poprzez system Przelewy24
  • poprzez PAYPal (poprzez mail: dorothe@dorothe.pl)
  Zamówienie zostanie realizowane po zaksięgowaniu kwoty ceny wraz z kosztami przesyłki na koncie Sprzedawcy wskazanych w zamówieniu.

V. DOSTAWA
 1. Zamówiony towar dostarczamy jest za pomocą firmy kurierskiej. Możliwy jest odbiór osobisty towaru na terenie Warszawy, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.
 2. Dostawa towaru następuje na adres wskazany w Formularzu jako adres dostawy.
 3. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie przesyłek przez pocztę bądź firmę kurierską, a także za uszkodzenia przesyłki powstałe na skutek działania poczty lub firm kurierskich. Kupujący jest zobowiązany sprawdzić stan przesyłki podczas odbioru w obecności pracownika firmy kurierskiej, niezwłocznie zgłosić stosowną reklamację do firmy przewozowej oraz poinformować o tym fakcie Sprzedającego. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkody podpisanego przez odbiorcę i dostawcę przesyłki.
 4. Dostawy towaru realizowane są tylko w dni robocze.
 5. Koszty dostawy towaru ponosi Kupujący.
VI. ZWROT TOWARUZgodnie z treścią ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (dz. U. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.) Klient ma prawo zwrotu zakupionych produktów w terminie do 14 dni od daty jego otrzymania przy zachowaniu rachunku (paragonu lub faktury VAT).

VII. WYMIANA ZAMÓWIONEGO TOWARUPRZED ZAKUPEM TOWARU KUPUJĄCY JEST ZOBOWIĄZANY DO SPRAWDZENIA SWOJEGO ROZMIARU W TABELI ROZMIARÓW NA STRONIE WWW.DOROTHE.PL. WYMIANA JEST MOŻLIWA TYLKO W MOMENCIE KIEDY KLIENT STWIERDZI, ŻE TOWAR ZAWIERA WADY TECHNICZNE, LUB JEGO ZAMÓWIENIE NIE JEST ZGODNE Z DOKONANYM WCZEŚNIEJ ZAMÓWIENIEM: OTRZYMAŁ INNY PRODUKT, INNY ROZMIAR NIŻ FAKTYCZNIE ZOSTAŁ ZAMÓWIONY. KLIENTOWI TYLKO W TAKIEJ SYTUACJI przysługuje prawo wymiany danego towaru na inny w terminie 14 dni od dnia otrzymania przesyłki. Koszty przesyłki w obie strony ponosi KUPUJĄCY.

SPRZEDAWCA nie przyjmuje paczek wysłanych na koszt adresata ani za pobraniem.

Odesłany towar nie może nosić żadnych śladów użytkowania, powinien posiadać fabryczne opakowanie oraz metki i zabezpieczenia, w innym przypadku KUPUJĄCY traci prawo do wymianu Towaru.

Wymiana zostanie zrealizowana w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania przesyłki przez SPRZEDAWCĘ. Wymianie nie podlega Towar objęty promocją.

VIII. OBOWIĄZKI ORAZ ODPOWIEDZIALNOŚĆ
 1. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby jego świadczenia były na najwyższym poziomie oraz zobowiązuje się do zachowania tajemnicy korespondencji i podejmowania działań zabezpieczających serwer przed dostępem osób nieupoważnionych.
 2. Sprzedawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Kupujący zobowiązuje się do korzystania z zakupów drogą elektroniczną zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa oraz postanowieniami niniejszego regulaminu.
IX. REKLAMACJE
 1. Jeżeli po otrzymaniu towaru Kupujący znajdzie w nim wady fizyczne powinien odesłać go przesyłką pocztową na adres Sklepu. Sprzedawca nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego Sprzedawca zwraca niezwłocznie w razie pozytywnego rozpatrzeniu reklamacji. Do odsyłanego towaru należy dołączyć fakturę lub paragon oraz opis przyczyny reklamacji. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są w ciągu 5 dni roboczych od dnia ich wpłynięcia. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na nowy pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów), Sprzedawca zwróci Kupującemu równowartość ceny towaru.
 2. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu Kupujący zobowiązany jest zgłosić przedstawicielowi firmy kurierskiej w momencie odbioru towaru, pod rygorem utraty prawa do reklamacji z tego powodu. Kupujący zobowiązany jest w takim przypadku zażądać od tego przedstawiciela sporządzenia Protokółu Reklamacyjnego.
 3. W przypadku Kupujących - Konsumentów, którzy nabyli towar objęty gwarancją, gwarancja udzielona przez Sprzedawcę nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Konsumentów wynikających z niezgodności towaru z umową.
X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.
 2. Wszelkie zmiany Regulaminu stają się skuteczne z chwilą ich ukazania na stronie internetowej www.dorothe.pl
 3. Zmiany Regulaminu nie dotyczą zamówień, które wcześniej zostały skutecznie potwierdzone przez Kupujących.
 4. Sklep zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883). Zgodnie z tą ustawą Klienci Sklepu mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.
 5. Ewentualne spory wynikłe w związku z realizacją umowy sprzedaży strony transakcji będą rozstrzygały polubownie. W przypadku braku polubownego rozstrzygnięcia sporu sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla Sprzedającego.
 6. W sprawach nie uregulowanych w Formularzu oraz niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy prawa polskiego.

zamknij Informujemy, iż nasz sklep internetowy wykorzystuje technologię plików cookies a jednocześnie nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w tych plikach (tzw. „ciasteczkach”).